Home View & Edit Application Upload Photo Confirm Application Pay Fees Print Application / Fee Reciept Print Callletter

ઓનલાઈન એપ્લીકેશન અને ફી રસીદની પ્રિન્ટ ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધી નીકળશે.
જો ઉમેદવારોની ફી ઓનલાઈન ભરાઈ ગયેલ હોય અને તેમના બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફી નાં પૈસા ડેબીટ થયેલ હોય પરંતુ એપ્લીકેશન કે ફી રસીદ પ્રિન્ટ ના થતી હોય તેઓએ સાત દિવસ પછી એપ્લીકેશન કે ફી રસીદની પ્રિન્ટ કરવી.

How to apply guideline in Gujarati, Please Click Here

SOP to make standard size of photo and signature, Please Click Here

 

 

Welcome to online job application system

March 6, 2021, 12:40 AM